Лични алати
Пријави се

Моделирање со диференцијални равенки

Предмет: Моделирање со диференцијални равенки

Код: ФЕИТ08014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева, д-р Весна Андова

Содржина на предметната програма: Некои основни математички модели. Диференцијални равенки и нивна класификација. Постоење и единственост на решението на диференцијална равенка. Системи линеарни диференцијални равенки од прв ред. Нелинеарни диференцијални равенки и стабилност. Основни поими од динамички системи. Моделирање со диференцијални равенки: популациони модели, моделирање придушени и принудни осцилации, модели со линеарна интеракција, нелинеарни спрегнати модели.

Литература:

  1. W. E. Boyce, R. C. DiPrima, “Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems”, John Wiley & Sons, Inc., 2003
  2. Wei-Chau Xie, “Differential Equations for Engineers”, Cambridge University Press, 2010
  3. И. А. Шапкарев, “Математика III (Елементарна теорија на редови и на диференцијални равенки)”, Унивезитет „ Кирил и Методиј“ – Скопје, 1991