Лични алати
Пријави се

Линеарни оператори и спектри

Предмет: Линеарни оператори и спектри

Код: ФЕИТ08009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Начевска-Настовска

Содржина на предметната програма: Банахови алгебри. Оператори, спектар на оператор, оператори со затворен ранг, Като оператори и обопштени инверзи. Есенцијален спектар (Компактни, Фредхолмови и Браудерови оператори). Нормални и Хипонормални оператори.

Литература:

  1. Vladimir Muller  ” Spectral Theory of Linear Operators” , Birkhauser ISBN-978-3-7643-3 , 2007
  2. Robin Harte , “Invertibility and Singularity of bounden Linear Operators”, Chapman&Hall Pure and Applied Mathematics, 1987
  3. T. Yoshino, “Introduction to Operator Theory”, Taylor&Francis, 1993