Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 13-Применета математика и актуарство (13-ПМА) Истражувачки проект од областа на применетата математика и актуарството

Истражувачки проект од областа на применетата математика и актуарството

Предмет: Истражувачки проект од областа на применетата математика и актуарството

Код: ФЕИТ13

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: ментор

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет, методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци. Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  • Реномирани автори, научни трудови од областа на применета математика и актуарство, Springer journals, Elsevier journals