Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) НОВИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 13-Применета математика и актуарство (13-ПМА) Интегрални трансформации и нивна примена во електротехниката

Интегрални трансформации и нивна примена во електротехниката

Предмет: Интегрални трансформации и нивна примена во електротехниката

Код: ФЕИТ08007

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева

Содржина на предметната програма: Значење на интегралните трансформации за инженерството. Основни концепти и дефиниции. Видови трансформации и нивни особини: Фуриеова трансформација, Лапласова трансформација, z-трансформација, short-time Фуриеова трансформација, вејвлет трансформација. Асимптотски особини на интегралните трансформации. Примена на интегралните трансформации во теорија на диференцијални и интегрални равенки, теорија на редови, интегрално сметање, математичка статистика и електроинженерство.

Литература:

  1. L. Debnath, D. Bhatta, “Integral Transforms and Their Applications”, Chapman&Hall/CRC, second edition, 2006
  2. K. Grochening, “Applied Foundations of Time-Frequency Analysis”, Foundations of Time-Frequency Analysis, 2001
  3. B. Davies, “Integral Transforms and Their Applications”, Springer, 2010
  4. J. W. Miles, “Integral Transforms in Applied Mathematics”, Cambridge University Press, 2008