Лични алати
Пријави се

Економетрија

Предмет: Економетрија

Код: ФЕИТ00006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф д-р Весна Буцевска

Содржина на предметната програма:

 1. Вовед во економетриско моделирање
 2. Класичен прост линеарен регресионен модел: спецификација и оценување
 3. Класичен повеќекратен линеарен регресионен модел: спецификација и оценување
 4. Заклучување и предвидување во повеќекратниот регресионен модел
 5. Резултати од големи примероци и алтернативни оценители во класичниот линеарен регресионен модел
 6. Хетероскедастичност
 7. Автокорелирани стохастички членови
 8. Функционална форма, нелинеарност и спецификација
 9. Специфични видови на економетриски модели (модели на симултани равенки и модели на панели)

Литература:

 1. Буцевска, В. Економетрија со примена на EViews, Економски факултет-Скопје 2009
 2. Greene, W.H. „Econometric Analysis“, 6th edition    Prentice Hall 2007
 3. Gujarati, D. N. „Basic Econometrics“ w/Data Disk, 4th edition McGraw and Hill 2009