Лични алати
Пријави се

Финансиско моделирање

Предмет: Финансиско моделирање

Код: ФЕИТ08036

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Јолевска-Тунеска

Содржина на предметната програма: Вовед. Финансиски пазари и изведеници. Еднопериоден модел на финансиски пазар. Еднопериоден биномен модел.  Модели на конечни пазари. Black-Scholes модел. Опис на моделот. Амерички опции во Black-Scholes моделот. Повеќе димензионален модел на Black-Scholes.

Литература:

  1. R.J.Williams, Introduction to the Mathematics of Finance - Graduate  Studies in Mathematics, American Mathematical Society 2006.
  2. Ralf Korn, Elke Korn, Option pricing and portfolio optimization - Graduate  Studies in Mathematics, American Mathematical Society 2006