Лични алати
Пријави се

Финансиска и актуарска математика

Предмет: Финансиска и актуарска математика

Код: ФЕИТ08035

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: д-р Билјана Јолевска-Тунеска, д-р Цветко Андреески

Содржина на предметната програма: Каматно сметање. Проста и сложена камата. Временска вредност на парите.  Основна функција на сложена камата. Дисконтинуиран тек на парите. Едноставни стохастички каматни модели. Функции на два животи. Модели за пресметување на премии со фиксна и променлива осигурена сума. Бруто премии. Резерви. Смртност и популацина проекција. Реосигурување. Модели на ризик. Искуствено одредување на премии. Развојни триаголници

Литература:

1.       Ruud Kleynen, Financial and Actuarial Mathematics, Maastricht 2007

2.       Actuary mathematics – Core reading CT5, The Faculty of Actuaries and Institute of Actuaries

3.       Actuary mathematics – Core reading CT6, The Faculty of Actuaries and Institute of Actuaries