Лични алати
Пријави се

Aпликативна теорија на графови во инженерството

Предмет: Aпликативна теорија на графови во инженерството

Код: ФЕИТ08005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: асистент. д-р Весна Андова

Содржина на предметната програма:

Веројатностна метода: основна метода, линеарност на математичко очекување, втор момент. Ердош-Рени-ев модел на случајни графови. Прагова функција. Големи мрежи: мал свет, бескални мрежи, самослични мрежи.

Мери за централност и важност, ранливост на мрежи, корелација на степените на темињата, коефициент на групирање и други мери. Идентификација на заедници и мотиви. Динамика на мрежи. Биолошки мрежи. Програмски пакет Pajek. Хемиска теорија на графови: фулерени  и наноцевки како графовски структури. Винер индекс, Рандиќ индекс, Естрада индекс и други тополошки дескриптори. Енеригија на граф.

Литература:

  1. M. Newmann, Networks: An Introduction, Oxford University Press 2010.
  2. U. Brandes&T. Erlebach, Network Analysis: Methodological Foundations, Springer 2005.
  3. E.Estrada, The Structure of  Complex Networks, Oxford University Press, 2012.