Лични алати
Пријави се

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

Предмет: Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

Код: ФЕИТ10029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Д-р Владимир Атанасовски

Содржина на предметната програма:

• Неопходни концепти од теорија на веројатност. Маркови модели. Регенеративни процеси.

• M/G/1 ред на чекање. Анализа на M/G/1-FIFO ред на чекање. Анализа со вгнезден Марков модел. Анализа на M/G/1-PS ред на чекање. Фазна метода. Анализа на M/G/1-LIFO ред на чекање. Воведување приоритетност. Идеална опслужувачка дисциплина за M/G/1 редови на чекање.

• Примена на редови на чекање за анализа на перформанси на телекомуникациски мрежи. Сообраќајни матрици. Топологии. Рутирачки принципи. Апроксимативни и егзактни методи за пресметка. Контрола на оптоварување и заштита на услуга. Принцип на Мое.

• Повеќесервисни системи со редови на чекање. Типови.

• Мрежи од редови на чекање. Симетрични системи со редови на чекање. Отворени мрежи. Теорема на Џексон. Затворени мрежи.

• Мерење на сообраќај. Континуални и дискретни мерења. Примена на модели од теорија на веројатност и стохастички процеси за анализа на измерен сообраќај.

• Моделирање на Интернет сообраќај.

• Стандарди и регулатива за мрежно планирање. ITU препораки за телесообраќаен инженеринг.

• Предвидување на сообраќај во реални мрежи. Економија на телекомуникациски мрежи.

• Истражувачки предизвици во областа.

Литература:

  1. W. Yue, Y. Takahashi and H. Takagi, “Advances in Queueing Theory and Network Applications,” Springer, 2010.
  2. V. B. Iversen, ‘” Teletraffic Engineering and Network Planning,” ITU Handbook, 2010.
  3. L. Kleinrock, ”Queueing Systems, Volume 2: Computer Applications,” Wiley-Interscience, 1976.