Лични алати
Пријави се

Телекомуникациски протоколен инженеринг

Предмет: Телекомуникациски протоколен инженеринг

Код: ФЕИТ10028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Перо Латкоски

Содржина на предметната програма: Спецификација и опис на телекомуникациските протоколи од второ и повисоко протоколно ниво. Анализа и дизајн на комуникациските протоколи. Протоколен инженеринг и подобрување на ефикасноста на протоколите. Имплементација, тестирање и верификација на перформансите на процедурите дефинирани со телекомуникациските протоколи.

Аналитички, симулациски и формални методи за евалуација на перформансите на процедурите и споредба на нивните резултати. Разработка на конкретни примери од современите широкопојасни безжични телекомуникациски технологии

Литература:

  1. Pero Latkoski, Borislav Popovski, “Communication Protocol Engineering of Wireless Networks: Modeling and Optimization,” VDM Verlag Dr. Müller, 2009.
  2. Miroslav Popovic, “Communication Protocol Engineering,” CRC Press, 2006.
  3. Pallapa Venkataram, Sunilkumar S. Manvi, “Communication Protocol Engineering,” Prentice-Hall, 2004.