Лични алати
Пријави се

Напредни телекомуникациски мрежи

Предмет: Напредни телекомуникациски мрежи

Код: ФЕИТ10015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Лилјана Гавриловска

Содржина на предметната програма: Преглед на трансмисиони техники (каналски и пакетски) и трансмисиони инфраструктури во модерните телекомуникациски мрежи. Преглед на широкопојасни пристапни технологии.

Напредни пристапни телекомуникациски мрежи. xDSL, кабелски пристап, PLC, безжичен пристап.

Основи на MPLS i GMPLS. Концепт на Carrier Ethernet.

Рутирачки алгоритми (класификација и карактеристики) Напредни решенија за управување.

IMS. Интеграција. Развој на NGN. Сервисни примери.

Телесообраќаен инженеринг на NGN. All-IP архитектури. Анализа на перформанси на all-IP мрежи (пропустност, доцнење).

Преглед на технологии за безжично омрежување. Регулатива и стандардизација во телекомуникациски мрежи.

Пример за решение (Case study).

Краток преглед на безжични и мобилни напредни мрежни решенија. Тенденции на равој на телекомуникациските мрежи.

Литература:

  1. J. L. Salina, P. Salina, “Next Generation Networks: Perspectives and Potentials,” John Wiley and Sons, 2008.
  2. H. Hanrahan, “Network Convergence: Services, Applications, Transport and Operations Support
  3. John Wiley and Sons,” 2007.
  4. T. A. Wysocki, A. Dadej, B. A. Wysocki, “Advanced Wired and Wireless Networks (Multimedia Systems and Applications),” Springer, 2004.