Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 12- Комуникациски и информациски технологии (КИТ) Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациски технологии

Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациски технологии

Предмет: Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациски технологии

Код: ФЕИТ12

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: ментор

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет, методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци.  Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. Статии од меѓународни списанија и зборници на меѓународни конференции, стандарди, препораки и друга литература.