Лични алати
Пријави се

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

Предмет: Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

Код: ФЕИТ10025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: доц. д-р Марко Порјазоски

Содржина на предметната програма: Процес на дизајн на телекомуникациски услуги. Градбени блокови на телекомуникациска услуга: мрежна инфраструктура, системски услуги, оперативна поддршка. Импликации од воведувањето на нови услуги: мрежни аспекти, системски аспекти, операциони аспекти. Од нарачка до воспоставување корисничка мрежа и услуги. Управување со мрежата и услугите. Стратегии за имплементација на услугата. Интеграција на услугата во телекомуникацискиот систем. Стартување на услуга. Повлекување, миграција и прекин на телекомуникациска услуга.

Литература:

  1. Sauming Pang, “Successful Service Design for Telecommunications,” Wiley, 2009.
  2. Timo O. Korhonen and Antti Ainamo, “Handbook of Product and Service Development in Communication and Information Technology,” Kluwer Academic Press 2003.