Лични алати
Пријави се

Процесирање и анализа на слика

Предмет: Процесирање и анализа на слика

Код: ФЕИТ05023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: В.проф. д-р Зоран Ивановски

Содржина на предметната програма: Дигитализирана слика и нејзини својства

Податочни структури за анализа на слика;

Претпроцесирање на слика: Трансформации на луминанцијата; Геометриски трансформации: Локално претпроцесирање; Реставрација

Напредни техники за сегментација: Одлучување со праг; Детекција на граници; Оптимални пристапи за детекција на граница и површина

Претставување и опишување на облици: Идентификација на региони; Претставување и опишување на облици засновано на контури; Претставување и опишување на облици засновано на региони; Класи на облици

Распознавање на објекти: Претставување на знаење; Статистичко и синтактичко распознавање на примероци; Распознавањето како спарување на графови; Оптимизациски техники во распознавањето

Математичка морфологија: Основни принципи и морфолошки трансформации; Тополошки процесирања

Текстура: Статистичко опишување на текстура; Синтактичко опишување на текстура; Хибридни методи за опишување на текстура; Примени на методите за распознавање на текстура

Разбирање на слика: Управувачки стратегии за разбирање на слика; Модели на активни контури и на распределба на точки; ПР-методи во разбирањето на слика; Означување на сцена и пропагација на ограничување; Семантичко сегментирање и разбирање на слика

Анализа на движење: Диференцијални методи за анализа на движење; Оптички протек; Анализа на движење заснована на точки од интерес; Калманови филтри

3D-вид: Задачи на 3D-вид; Геометрија на 3D-видот; Радиометрија и 3D-вид.

Литература:

  1. Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle, Image Processing, Analysis and Machine Vision, Chapman & Hall 3rd ed., 2008
  2. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Digital Image Processing, Prentice Hall, 3rd ed., 2007
  3. Richard Hrtley, Andrew Zisserman, Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press, 2nd ed., 2003