Лични алати
Пријави се

Процесирање и анализа на биомедицински сигнали

Предмет: Процесирање и анализа на биомедицински сигнали

Код: ФЕИТ05022

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Лидија Ололоска - Гагоска

Содржина на предметната програма:

Сигнали, вовед, дефиниции, Користење на техники во процесирањето – Фуриеова трансформација, wavelet трансформација, други методи, Кластирање и класификација на сигналите, Модулација и демодулација

Аквизиција на сигналите, Техники за редукција на шум, упросечување по време, спектрална анализа и филтрирање, оптимално филтрирање, Биомедицински сигнали, настанување, извори, и карактеристики

Карактеристики на клетка и ткиво од електричен аспект, Анализа на биосигнали со ниско ниво во присуство на шум, Аквизиција на дигитални биомедицински сигнали и процесирање

Компресија на дигитални биомедицински сигнали,

Wavelet анализа кај дигиталните биомедицински сигнали

Карактеристики и анализа на ЕКГ, ЕЕГ и ЕМГ сигнали

Други биомедицински сигнали

Литература:

  1. K. Najarian, R. Splinter, Biomedical Signal and Image Processing, CRC Press, 2006
  2. J. D. Enderle, S. M. Blanchard, J. D. Bronzino, Introduction to Biomedical Engineering, Elsevier Press
  3. J. D. Bronzino, editor, Biomedical Engineering Fundamentals CRC Press, 2006