Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 10-Дигитално процесирање на сигнали (10-ДПС) Истражувачки проект од областа на дигиталното процесирање на сигнали

Истражувачки проект од областа на дигиталното процесирање на сигнали

Предмет: Истражувачки проект од областа на дигиталното процесирање на сигнали

Код: ФЕИТ10

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: ментор

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет,методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци.  Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. Актуелна литература од релевантни научно-истражувачки списанија и конференции
  2. Публикации, студии и извештаи на стручни работни тела.