Лични алати
Пријави се

ДПС микроконтролери во реално време

Предмет: ДПС микроконтролери во реално време

Код: ФЕИТ05001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. Јосиф Ќосев

Содржина на предметната програма: Примери за примена во реално време, примери за фамилии DSP, општи правила за избор Детална архитектура на конкретни DSP (TMS320C55xx, MC56800E, C2000) Инструкциско множество Развојна околина (Code Composer Studio, Code Warrior, Processor Expert ) Специфики на целобројна аритметика кај DSP Преглед на перифериите Библиотеки и оптимизација за работа во реално време (DSP/BIOS RT Kernel, uC/OS-II и сл.), Проект согласно потесниот интерес – аудио процесирање или видео процесирање или пресметковно интензивни управувачки алгоритми.

Литература:

  1. Sen M. Kuo, Bob H. Lee, Wenshun Tian, Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications Wiley 2006
  2. Robert Oshana DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems  Elsevier 2006
  3. Texas Instruments, TMS320C55x DSP CPU Reference Guide / Programmer’s Guide, Texas Instruments, 2004
  4. Freescale semiconductor, DSP56800E Reference Manual, 16-bit Digital Signal Controller Core Freescale semiconductor, 2005
  5. Texas Instruments, TMS320F28xx Digital Signal Controllers, Data Manual, Texas Instruments, 2007/2012