Лични алати
Пријави се

Биометрика и видео набљудување

Предмет: Биометрика и видео набљудување

Код: ФЕИТ05002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: вон. проф. д-р Димитар Ташковски

Содржина на предметната програма: Вовед во биометрика. Биометриски ситеми базирани на препознавање на отисок од прст. Биометриски ситеми базирани на препознавање на шаренка од око (ирис). Препознавање на ликови и нивна локализација во слики. Методи базирани на препознавање на ретина. Идентификација на луѓе базирана на чекорење (од). Фузија во биометрика (мултибиометрика). Нови трендови во биометрика.

Видео набљудување- вовед. Кус осврт на системи за видео аквизиција и подобрување на квалитетот на видео, техники за детекција на движење и следење на објекти. Препознавање на луѓе и нивни активности во видео. Интелигентни техники за набљудување.

Литература:

  1. John D. Woodward Jr., et al, Biometrics, McGrow-Hill Osborne Media, 2002
  2. A. K. Jain, P. Flynn, A. Ross, Handbook of Biometrics Springer,2007
  3. A.K. Jain, R. Bolle and S. Pankanti (Eds.), BIOMETRICS: Personal Identification in Networked society, Kluwer Academic Publishers, 1999