Лични алати
Пријави се

Проектирање системи со FPGA

Предмет: Проектирање системи со FPGA

Код: ФЕИТ05019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: в. проф д-р Катерина Ралева

Содржина на предметната програма: Вовед во програмабилна логика. Архитектури на PLD, CPLD и FPGA. Вовед во програмските јазици за опис на хардвер. VHDL-ентитети и архитектури. VHDL-конструкти за дизајн на комбинациона логика и синхрона логика. Дизајн на конечни автомати и хиерархиски дизајн со VHDL. Симулација, функции и процедури во VHDL . Синтеза и имплементација на дизајнот. Оптимизација на податочните патеки. Креирање на испитни пултови. Високонивоовски дизајн. Хардверско-софтверски кодизајн. Мини проект со FPGA.

Литература:

  1. Ian Grout, Digital Systems Design with FPGAs and CPLDs, Elsevier Ltd. 2000
  2. Steve Kilts, Advanced FPGA Design, John Wiley & Sons, 2007
  3. Kevin Skahill, VHDL for Programmable Logic, Addison-Wesley, 1998