Лични алати
Пријави се

Програмирање на вградливи системи во „С“

Предмет: Програмирање на вградливи системи во „С“

Код: ФЕИТ05015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: в. проф д-р Зоран Ивановски

Содржина на предметната програма: Работни околини за вградливи системи. Основни програмерски техники: контрола на текот на програмата, низи, функции. Управување со меморијата: покажувачи, низи од покажувачи; покажувачи кон функции и напредни поглавја за покажувачи; структури и унии. Податочни структури: временска анализа и анализа од аспект на меморијата на програмите; поврзани листи, стекови и редови. Условно преведување, директиви на предпроцесорот, операции со датотеки Фукнции со променливи аргументи, аргументи проследени од командна линија. Вовед во процеси. Вовед во системски повици. Напредни можности на преведувачот и поврзувачот.

Литература:

  1. A.N.Sloss, D.Symes and C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier Inc.2004
  2. Jonathan W. Valvano, Developing Embedded Software in C Using ICC11/ICC12/Metrowerks, University of Texas, Austin, Texas, 2006