Лични алати
Пријави се

Интерфејси за комуни­кација и тестирање

Предмет: Интерфејси за комуни­кација и тестирање

Код: ФЕИТ00010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Миле Стојчев

Содржина на предметната програма: Системи за аквизиција на податоци. Конфигурација и структура. Основни градивни блокови. Типови на сензори. Интелигентни сензори, стандарди и протоколи. Kондиционери. А/D и D/A конвертори. Излезни уреди. Индустријски мрежи за пренос на податоци. Софтверски алати и програмирање. Интерфејси со далечни уреди. Синхрона и асинхрона комуникација. RS-232, RS-485, IEEE 488, USB, I2C, SPI, CAN, LIN. Интерфејси со паметни сензори. Комуницирање преку мрежа ѕа напојување (PLC). Комуницирање преку Internet. Бежичен пренос. Галванска изолација. Пренапонска заштита. Магистрали (bus). Архитектурни комуникациски стандарди. Стандардни топологии. P2P, Multidrop. Брзи системски магистрали. Синхронизација и арбитража. GALS концепт. Магистрали на чип, AMBA, CoreConnect. Специфични магистрали. Мрежа на чип (NoC). Електронско тестирање. Проектирање за тестабилност. Тестирање на доцнење. Брзи тест-интерфејси. Тестирање на чип. Тестирање на мемории. Boundary Scan техника. Вградено самотестирање (Built in Self Test). Тестирање на кола со комбинирани сигнали. RF тестирање.

Литература:

  1. James Peckol, Embedded Systems: A Contemporary Design Tool, John Wiley & Sons, 2007
  2. Sudep Pasricha, Nikil Dutt, On-Chip Communication Architectures, Elsevier, 2008
  3. Dimitris Gizopoulos, Advances in Electronic Testing: Challenges and Methodologies, Springer, 2006