Лични алати
Пријави се

DSP микроконтролери во реално време

Предмет: DSP микроконтролери во реално време

Код: ФЕИТ05001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Јосиф Ќосев

Содржина на предметната програма: Примери за примена во реално време, примери за фамилии DSP, општи правила за избор Детална архитектура на конкретни DSP (TMS320C55xx, MC56800E, C2000) Инструкциско множество Развојна околина (Code Composer Studio, Code Warrior, Processor Expert ) Специфики на целобројна аритметика кај DSP Преглед на перифериите Библиотеки и оптимизација за работа во реално време (DSP/BIOS RT Kernel, uC/OS-II и сл.), Проект согласно потесниот интерес: аудио процесирање, процесирање на слика, видео процесирање или пресметковно интензивни управувачки алгоритми (навигација, обновливи извори на енергија, индустриски процеси...).

Литература:

  1. Sen M. Kuo, Bob H. Lee, Wenshun Tian, Real-Time Digital Signal Processing: Implementations and Applications, Wiley 2006
  2. Robert Oshana, DSP Software Development Techniques for Embedded and Real-Time Systems, Elsevier 2006
  3. Texas Instruments/Freescale Semiconductor, DSP Manuals and Application Notes, 2004-2012