Лични алати
Пријави се

09-Вградливи микрокомпјутерски системи (09-ВМС)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 09- Вградливи микрокомпјутерски системи (09-ВМС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа вградливи микрокомпјутерски системи

Студиската програма Вградливи микрокомпјутерски системи има за цел да изгради профили кои се извонредно барани во светот. Посебен интерес за овој профил има во автомобилската индустрија, авиоиндустријата, индустријата за широка потрошувачка, медицинска опрема и практично во сите области каде што се применуваат т.н. „интелигентни“ уреди. Вградените микрокомпјутери се скриените делови кои што им ја даваат „интелигенцијата“ на уредите.

Овие магистерски студии нудат можност инженерите да се стекнат со компетенции барани и од голем број можни инвеститори во Република Македонија. Програмата обезбедува профили и за домашните компании кои што креираат сопствени призводи, а добар дел од нив и за out-sourcing ангажмани. Знаењата што програмава им ги нуди на идните магистри претставуваат солидна основа и за сопствени креации со кои што можат да започнат сопствен бизнис во областа.

Програмата ВМС е насочена кон научно-истражувачко изградување на кандидатите во доменот на применетите науки. Комбинацијата од истражувачки и практични вештини е ценета на голем број светски универзитети и истражувачки институти, а секако и на домашните.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ05026

Современи микрокон­тролери за вградливи системи

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 3

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 4

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети – листа А (се избираат три или четири предмети од листата А)

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ05018

Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05015

Програмирање на вградливи системи во „С“

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05019

Проектирање системи со FPGA

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05001

DSP микроконтролери во реално време

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07007

Оперативни системи и драјвери

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети – листа Б (се избира еден или нула предмети од листата Б)

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ05016

Програмирање со VxWorks

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05011

Од микроелектроника до наноелектроника

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00010

Интерфејси за комуни­кација и тестирање

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ05020

Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ09

Истражувачки проект од областа вградливи микро­компјутерски системи

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900