Лични алати
Пријави се

Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

Предмет: Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

Код: ФЕИТ07016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Содржина на предметната програма: Практично физичко ниво за безжични сензорски мрежи. Податочно ниво: техники за контролна на пристап на медиумот. Мрежно ниво: мрежен дизајн, дизајн на безжична сензорска мрежа со користење на архитектурата на дрво на кластери. Проблеми при практична имплементација. Интерфејси со трансдусери. Временски базирана точност и просечна потрошувачка на моќност. Управување со моќност: Извори на моќност.Товари. Конвертори на напон и регулатори. Стратегија за управување со моќност. Антени и дефиниција на RF перформанси.  Стандарди за безжични сензорски мрежи (IEEE 802.15.4 WPAN стандард со ниска рата, ZigBee Aliance, IEEE 1451.5 стандард за интерфејс со безжичен паметен трансдусер).

Безжични и мобилни ко­му­ни­ка­ци­о­ни си­сте­ми. Стан­дар­ди: 802.11 без­жич­ни мре­жи, 802.11 MAC, 802.15  Bluetooth. Пер­со­нал­ни без­жич­ни мре­жи. 802.16. Ши­ро­ко­по­јас­ни без­жич­ни мре­жи. Ад хок без­жич­ни мре­жи.Оп­тич­ки без­жич­ни мре­жи. Про­то­ко­ли. Ква­ли­тет на сер­вис и му­лти­ме­ди­ја. МобилеIP. Си­гур­но­ст на без­жич­ни мре­жи. Бе­жич­ни мре­жи за мо­бил­ни опе­ра­то­ри. GSM, GPRS. Са­те­ли­тски мре­жи. Са­те­ли­тски мре­жи за GPS. Упо­тре­ба на ГИС во про­е­кти­ра­ње на без­жич­ни мре­жи. Без­жич­ни ло­кал­ни мре­жи во LAN и WAN. Мреж­ни уре­ди. Мреж­ни стан­дар­ди. Над­гле­ду­ва­ње и кон­тро­ла на кла­сте­ри и сер­вер­ски фар­ми. Над­гле­ду­ва­ње и кон­тро­ла на мре­жи. Одре­ду­ва­ње на пер­фор­ман­си. Мреж­ни ап­ли­ка­ции.

Мобилни технологии за пренос на пакети (2.5G). Поврзување на мобилни мрежи со пренос на пакети со Интернет. 3G мрежи.Стандарди: UMTS и други. Споредба  на WLAN технологии  и 3G. IP апликации за мобилни уреди. Апликации  и примена кај безжични и мобилни мрежи. Мобилен Internet пристап. Дополнителни сервиси. Дизајнирање интерфејси за вмрежување на мали паметни уреди. 4G мрежии мрежни стандарди.

Литература:

  1. Waltenegus Dargie, Christian Poellabauer, "Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice (Wireless Communications and Mobile Computing)", Wiley, 2010
  2. Cotter Sayre, "Complete Wireless Design", McGraw-Hill, 2008
  3. P.Zheng, L.L.Peterson, B.S.Davie, A.Farrel, "Wireless Networking Complete (Morgan Kaufmann Series in Networking)", Morgan Kaufmann 1 edition, 2009