Лични алати
Пријави се

Пресметувања со високи перформанси

Предмет: Пресметувања со високи перформанси

Код: ФЕИТ06012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Марија Кацарска

Содржина на предметната програма: Архитектури за high-performance computing. Компајлери за системи со високи перформанси. Отстранување на програмските јамки. Паралелизација. Системи со високи перформанси. Масовни мемории. Спрежни мрежи и кластери. Grid структури. Grid пресметувања. Проточност. Одредување на перформанси и оптимизација. Апликации за grid околина. Микропроцесори со високи перформанси. Проектирање и евалуација на современи паралелни процесори. Принципи на паралелизам. Паралелизам на инструкциско ниво. Повеќепроцесорски системи. Повеќејадрени процесори. Дизајн на мемориска хиерархија. Скалабилно паралелно процесирање. Високо паралелни системи. Модели за паралелно програмирање. Kомуникациони примитиви, техники за програмирање и компајлирање. Фундаментални концепти на паралелните алгоритми. 2Д алгоритми. Хиперкоцка алгоритми. Хиперкоцка архитектури. Околина со пренос на пораки (Message Passing Interface-MPI), паралелна виртуелна машина (Parallel Virtual Machine-PVM). Управување со просторот за складирање податоци. Deadlock. Техники за синхронизација и балансирање со оптоварување.

Литература:

1.       K. Dowd, C. R. Severance, M. Loukides (Editor), "High Performance Computing (Risc Architectures, Optimization & Benchmarks)", O’Reilly, 1998

2.       R. Buyya (Editor), "High Performance Cluster Computing: Architectures and Systems, Vol. 1", Prentice Hall, 1999

3.       F. Berman, G. Fox, T. Hey, (Eds), John, "Grid Computing; Making the Global Infrastructure a Reality", John Wiley, 2003