Лични алати
Пријави се

Аспекти од ИКТ во интелигентни мрежи

Предмет: Аспекти од ИКТ во интелигентни мрежи

Код: ФЕИТ07001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Сања Велева

Содржина на предметната програма: Интегрирање на ИКТ во интелигентните мрежи. Согледување на изборот за потребните  пет клучни технологии: интегрирани комуникации, сензори и мерења, напредни компоненти, напредни контролни методи, подобрени интерфејси и поддршка при одлучувањето. Пренос на информации, протоколи, интерфејси и стандарди за кодирање и формати за размена на податоци, синхронизација на медиумите и подршка за реално време. Технологии за откривање  на знаење кај базите на податоци. Кориснички интерфејси. Параметри за евалуација на одржливоста и функционалноста на интелигентните мрежи. Балансирање на корисничките барања во однос на перфонмансите на интелигентните мрежи. Мулти-агентен систем за контрола и управување на интелигентните мрежи базиран на интелигентни одлуки формулирани според корисничките барања.

Литература:

  1. SMART GRID INNITIATIVE, “ICT for a Low Carbon Economy Smart Electricity Distribution Networks Directorate”, General Information Society and Media ICT for Sustainable Growth Unit, 2009
  2. SMART GRID INNITIATIVE, “Impacts of Information and Communication Technologies on Energy Efficiency”, Bio Intelligence Service, 2008
  3. SMART GRID INNITIATIVE, “The Transmission Smart  grid Imperative”, National Energy Technology Laboratory, 2009