Лични алати
Пријави се

08-Компјутерски мрежи - Интернет на нешта (08-КМ-ИНН)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 08-Компјутерски мрежи - Интернет на нешта (08-КМ-ИНН)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа компјутерски мрежи – интернет на нешта

За да ова се постигне во студиската програма, покрај неопходните аспекти за проектирање и реализација на компјутерски мрежни системи и уреди, ќе бидат опфатени и следните тековно многу актуелни аспекти и подрачја кои се вметнати во целите за развој на компјутерските технологии на Европската комисија:

 • Развој на идни валидни модели за раководење и управување на Internet of things (IOT);
 • Политички, економски и социјални придобивки од Internet of things (IOT);
 • Internet of things (IOT) мобилни уреди во мрежи од следната генерација;
 • Управување и распределба на фреквентниот спектар и Internet of things (IOT);
 • Ад-хок граѓански апликации и архитектури;
 • Раководење, стандарди и надежност;
 • Етички норми и Internet of things (IOT);
 • Заштита и безбедност на корисниците;
 • Безбедност на уредите.

Потребата од образовани кадри од подрачјето на Компјутерски мрежи е забележлива во академската и стручната јавност на универзитетите во светот, но е особено изразена во индустријата.

Наставната содржина на вториот циклус студии од Компјутерски мрежи ќе им овозможи на студентите стекнување на: вештини за анализа, проектирање и имплементација на интелигентни компјутерски мрежи и системи кои ги вклучуваат најновите технологии од повеќе области – компјутерски мрежи, сензори и сензорски системи, информациони системи, бази на податоци, мултимедиски системи, игри и забава, како и оспособеност за работа во интередисциплинарни тимови врвни на светско ниво.

Во услови на перманентен научен и техничко-технолошки напредок се зголемува потребата за развој на Компјутерски мрежи – Internet of Things.

Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на компјутерските мрежи и системи (курсеви, обуки,...), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по Компјутерски мрежи – Internet of Things ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно автоматизирано и информатичко општество, а пред се во здравството, транспортот, потрошувачката електроника, мобилни уреди и системи, потоа информатичките и телекомуникациските компании, компаниите кои произведуваат и сервисираат системи за мониторинг, компаниите кои се бават со автоматизирано производтство на материјални добра, транспорт и сл.

Овој модул создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој.

Магистрите по Компјутерски мрежи – Интернет на нешта особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

По завршувањето на оваа студиска програма кандидатите ќе можат:

 • Да проектираат компјутерски мрежи и мрежни системи во сите подрачја на нивна примена: компјутерските технологии, медицината, транспортот, мултимедијата, индустријата за игри и забави и слично;
 • Да развиваат нови области на примена и да ги усовршуваат постојните;
 • Да можат да учествуваат во теоретското моделирање, симулација, развој и примена на системи и процеси во ова подрачје;
 • Да можат рамноправно да учествуваат во врвните светски развојни интердисциплинарни тимови од подрачјето.

Изборни предмети

Задолжително се избираат најмалку два од предложените предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ07006

Наменски и современи компјутерски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07001

Аспекти на ИКТ во интелигентни мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07015

Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07002

Безбедност и надежност на компјутерско комуникациски системи

6

3+0+0+3

180

Се избираат најмногу три од предложените предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ07004

Моделирање и симулација – проценка на перформанси

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07008

Пресметување во grid и облак

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07010

Софтвер за наменски компјутерски системи и мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07009

Проектирање со HDL

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07016

Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ07003

Менаџмент на интелигентни информациони системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00027

Управување со ресурси и големи множества на податоци кај мрежи во реално време

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00018

Обработка на податоци базиранa на сервиси

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ06012

Пресметувања со високи перформанси

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ08

Истражувачки проект од областа на компјутерските мрежи

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900