Лични алати
Пријави се

Технологии за складирање и обработка на податоци

Предмет: Технологии за складирање и обработка на податоци

Код: ФЕИТ07014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р Сања Велева

Содржина на предметната програма: Бази на податоци и бази на знаење. Агенти, фази логика и бази на знаење како подршка на приспособливите, агилни информациони системи. Просторно-временски сензорски податоци и GIS. Мултимедиски дистрибуирани бази на податоци. Современи алатки за анализа и пребарување на податоци. Складови на податоци и системи за одлучување. Податочно рударење. Откривање на знаење кај базите на податоци. Пренос на мултимедиски информации, протоколи, интерфејси и стандарди за кодирање и формати за размена на податоци, синхронизација на медиумите и подршка за реално време.

Литература:

  1. P. Kantor, et al., "Information Retrieval", Kluwer, 2000
  2. D.A. Grossman, O. Frieder,  "Information retrieval (Algorithms and Heuristics)", Springer, 1998
  3. E.Turban, J.E.Aronson, T-P.Liang, R.Sharda, "Decision Support and Business Intelligence Systems Prentice Hall”, 2006