Лични алати
Пријави се

Водење во проекти, менаџмент и претприемништво

Предмет: Водење во проекти, менаџмент и претприемништво

Код: ФЕИТ04002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р. Невенка Китева Роглева

Содржина на предметната програма: Водење и менаџирање во современа организациска култура. Распознавање на различни лидерски стилови за водење во однос на стратешко планирање. Организирање и водење според типови проекти. Менаџмент на Проектно портфолио и Проектна канцеларија (PMO) – Стандардна проект менаџмент канцеларија. Организирање на тимови. Проект менаџер. Менаџирање на конфликти и вештина на преговарање во проекти. Развој на аналитички и одлучувачки вештини за справување со комплексни концептуални проблеми при менаџирање на ризици во проекти. Комуникациска стратегија. Читање, Пишување, Говорење и Слушање. Менторирање. Презентација на проекти. Основи на претприемништво во електротехниката и електроенергетиката. Подготовка на бизнис план. Мал бизнис во електротехниката и новите технологии.

Литература:

  1. M. Williams, Mastering Leadership, Thorogood, 1998.
  2. G. Koller, Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry, A Practical Guide, CRC Press, 1999.
  3. G. Kendall,  Project Portfolio Management and the PMO, J. Ross Publishing, 2003.
  4. J. Pinto, Leadership Skills for Project managers, PMI, 1998.
  5. Џули Моргенстерн, Организирање на времето однатре, Нампрес, 2004.
  6. Најнови трудови од областа на претпиемништвото и бизнисот, Harvard Business Review, IEEE Management Review (посл. 10 години).