Лични алати
Пријави се

Софтверско инженерство и проектен менаџмент

Предмет: Софтверско инженерство и проектен менаџмент

Код: ФЕИТ00025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ

Содржина на предметната програма: Вовед во софтверското инженерство. Животен циклус на софтвер, методологии и техники. Менаџирање на софтверски проекти: планирање, следење и контола. Менаџирање на барања, конфигурации и промени. Менаџирање на инсталација и ризици. Планирање и проценка на трошоци при развој на софтвер. Алатки за проектен менаџмент: PERT анализа, Gantt дијаграми, и дијаграми на настани, Run charts, Анализа и оптимизација на проекти, анализа на патеки. Софтверски алатки за проектен менаџмент. Агилен проектен менаџмент.

Литература:

  1. Иан Самервил, Софтверско инженерство, 8 издание, Просветно дело, 2009.
  2. Roger S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 6th Edition, McGraw-Hill Science, 2004.
  3. Jennifer Greene, Andrew Stellman,  Applied Software Project Management, O'Reilly, 2005.
  4. Robert T. Futrell, Donald F. Shafer, Linda I. Safer, Quality Software Project Management, Prentice Hall PTR, 2002.