Лични алати
Пријави се

Системи за менаџмент на квалитет

Предмет: Системи за менаџмент на квалитет

Код: ФЕИТ04020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Атанас Илиев

Содржина на предметната програма: Карактеристики на квалитет. Придонес на Deming, Crosby и Juran за развој на системите за менаџмент на квалитет. PDCA циклус. Мрежа на зрелост. Планирање, осигурување и контрола на квалитетот во проектите. Споредба на американскиот и јапонскиот концепт за квалитет. TQM и нулта толеранција на грешка. Систем за менџмент на квалитет на Тојота, 5S, 3M, Kazien, Just in Time. 7 алатки за контрола на квалитетот. Структура, принципи и бенефит од имплементација на ISO 900x. Правила за развој на ISO 900x документација. Чекори за воведување и успешна имплементација. Анализа на пример. Статистичка контрола на квалитетот. Lean производство. Six сигма методологија. Системи за менаџмент на квалитет и иновации.

Литература:

  1. Kennet H. Rose, Project Quality Management, J. Ross Publishing Inc. USA, 2005
  2. Lee Krajewski, L. Ridman, M. Malthora, Operation management: processes аnd value chain, PEARSON Prentice Hall / Проект на владата на РМ, 2009.
  3. Aтанас Илиев, Одбрани поглавја од системи за менаџмент на квалитет со примери од пракса ФЕИТ – електронска верзија, 2011
  4. Timmoty J. Kloppenborg, Joseph .A. Petrick, Managing Project Quality, Management Concepts Inc. USA 2002
  5. David Hoyle,Quality Management Essential, Elsevier Ltd. Oxford, 2007
  6. Избрани трудови од IEEE Transaction on Engineering Management & Engineering Management Review IEEE Press 2000-2013