Лични алати
Пријави се

Проектна анализа

Предмет: Проектна анализа

Код: ФЕИТ04019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Атанас Илиев

Содржина на предметната програма: Основи, цел и задача на проектната анализа. Teхнички, еколошки и етички аспекти на проектите. Методолошки основи на проектната анализа. Апликативен софтвер за проектна анализа. Планирање на проектите. Анализа на основните проектни параметри на проектот. Методи за анализа на времето на извршување на проектот и проектните активности (CPM. PERT, PDM). Економски и финансиски анализи на проектите. Временска вредност на парите. Независни и взаемно условени проекти. Методи за анализа на исплатливоста на проектот како инвестиција. Методи за евалуација и селекција на проектите. Вклучување на неизвесноста во анализа на проектите. Следење и контрола на временските и финансиските планови на проектите. Анализа и (пре)распределба на ресурси. Анализа на бизнис сценарија. Предвидување, тренд анализа и  проценка на проектните резултати. Постпроектна анализа и учење од проектите. Практични случаи за анализа.

Литература:

  1. John Goodpasture, Quantitative Methods in Project Management. J. Ross Publishing, 2004
  2. Lee Krajewski, L. Ridman, M. Malthora, Operation management: processes аnd value chain, PEARSON Prentice Hall / Проект на владата на РМ, 2009.
  3. Aтанас Илиев, Одбрани поглавја со практични примери од проектна анализа, ФЕИТ – електронска верзија, 2011
  4. Chan S. Park, Fundamentals of Engineering Economics, Pearson Int. Edition, 2009.
  5. Harold Kerzner, Project management – A system approach for Planing, Schedulling and Controlling John Wiley& Sons, Inc.2009
  6. Избрани трудови од IEEE Transaction on Engineering Management & Engineering Management Review IEEE Press 2000-2013