Лични алати
Пријави се

Менаџмент на ризик

Предмет: Менаџмент на ризик

Код: ФЕИТ04012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Вангел Фуштиќ

Содржина на предметната програма: Вовед во менаџмент на ризик. Современи трендови во развој на менаџмент на ризик. Типови и извори на ризикот. Можноста како средство за здобивање конкурентска предност. Фази на менаџмент на ризик. Идентификација на ризикот во проекти во различни гранки на индустријата. Документација каде се третираат ризиците. Квалитативна проценка и анализа на ризиците. Квантитативно вреднување на влијанијата на поедините ризици кон успешно спроведување на проектите. Проект менаџерот, проектниот тим и ризиците. Контролна листа за ризиците, нивно планирање, пресретнување и нивна контрола. Одлука за планирање на одговор на ризикот врз основа на трошокот за пресретнување и/или трансфер. Стратегии за пресретнување на ризикот. Контрола на ризикот и фактори на успех. Методи на менаџмент на ризик. Аспекти на анализата Трошоци-Ефекти (CBA). Случаи за анализа од праксата на реални проекти.

Литература:

  1. T. Kendrick, Identifying and Managing Project Risk, AMACOM, 2003.
  2. G. Koller, Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry, A Practical Guide, CRC Press, 1999.
  3. J. Schuyler, Risk and Decision Analysis in Projects, PMI-Project Management Institute, 2001.
  4. Scientific papers and publications, Harward Business Review, PM Network, IEEE Engineering Mangement , in last 10 years.
  5. Fustik, Case studies, FEIT, e-version, 2012.