Лични алати
Пријави се

Менаџмент на информациони системи

Предмет: Менаџмент на информациони системи

Код: ФЕИТ00013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Данчо Давчев

Содржина на предметната програма: Запознавање и проучување на основните техники за анализа, дизајн на компјутерски-базирани информациони системи. Структурна и објектно-ориентирана анализа. Примена на светскиот стандард за анализа и документација на информациони системи УМЛ. Проучување на основните техники за менаџираење на информациони системи. Основни функции и процеси во претпријатијата (посебно кај дигиталните фирми) што треба да се опфатат со информационите системи. Влијание на новите технологии, посебно оние базирани на употреба на Интернет кај современите информациони системи и нивното менаџирање. Типови на информациони системи (од оперативно до стратегиско ниво). Информациони системи базирани на безжични и мобилни технологии и сервиси. Менаџирање на информациони системи базирани на пресметки во облак. Квалитетот на услуги (сервиси) и современи проценки на успешно работење како предизвик на менаџирањето со фирмите. Најнови трендови во развојот на фирми на глобалната мрежа (Интернет) и управување на таквите фирми.

Литература:

  1. K.C.Laudon, J.P.Laudon, "Management Information Systems", Prentice Hall, 2011.
  2. Davcev. D., UML, Tutorial, FEIT, 2010.