Лични алати
Пријави се

Корпоративна деловна стратегија

Предмет: Корпоративна деловна стратегија

Код: ФЕИТ00012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Бобек Шуклев, Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Содржина на предметната програма: Природата на стратегискиот менаџмент. Проценка на екстерното и интерното окружување. Kреирање  на деловна стратегија. Анализа и избор на деловна стратегија. Извршување на деловна стратегија. Оценување и контрола на деловна стратегија.

Литература:

  1. Bobek Suklev, Ljubomir Drakulevski, Strategiski menadzment 2/i, Ekonomski fakultet/-Skopje, 2001.
  2. Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson, Concepts Strategic Management Competitiveness & Globalization, South-Western, Cengage Learning, Mason, 9th edition, 2011.
  3. Richard Lynch, Corporate strategy, Pearson Education Limited, Harlow, Fourth edition, 2006.