Лични алати
Пријави се

Интернет технологии и е - бизнис

Предмет: Интернет технологии и е - бизнис

Код: ФЕИТ00009

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Димитар Трајанов

Содржина на предметната програма: Модели и концепти за е-Бизинис. Главни Business-to-Consumer (B2C) бизнис модели. Главни Business-to-Business (B2B) бизнис модели. Бизнис модели во напредните области за е-Комерција. Ситеми за on-line плаќање. Сигурност кај е-Бизнисот. Оnline продажба и сервиси. Online содржини и медиуми. Социјални мрежи, аукции и портали. Колаборативна комерција. Етички, социјални и политички аспекти на Е-бизнисот. Бизнис план. Изработка на бизнис план. Физибилити анализи. Анализа на индустријата. Анализа на пазарот. План за маркетинг. Тим за управување. Операционен план. Финансиски проекции. Презентација на бизнис планот.

Литература:

  1. Efraim Turban, David King, Jae Lee, Ting-Peng Liang, Deborrah C. Turban, Electronic Commerce 2012: Managerial and Social Networks Perspectives, Pearson Education, 2011.
  2. Bruce Barringer, Preparing Effective Business Plans: An Entrepreneurial Approach, Pearson Education, 2008.
  3. Dave Chaffey, E-Business & E-Commerce Management: Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education, 2011.
  4. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-Commerce 2011, Pearson Education, 2011.