Лични алати
Пријави се

05- Проектен менаџмент (05-ПМ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 05 - Проектен менаџмент (05-ПМ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии – академски од земјава и странство.

Академски назив: Магистер по проектен менаџмент

Студиската програма едуцира стручни лица и академски граѓани кои би сакале да ја совладаат теоријата, практиката и алатките на проектниот менаџмент со цел да ги зголемат нивните професионални и стручни потенцијали кон новите технологии и комплексните проекти во новата економска и деловна околина. Програмата нуди широк опсег на стручни и истражувачки полиња вклучувајќи електротехника во сите домени, информатичка технологија, економија, договорен менаџмент, човечки ресурси и комуникациски вештини. Стекнатото знаење и вештини ќе е од полза на нивните компании кон креативност, иновации и успешно справување со проектите. Целна група се и дипломираните студенти од I циклус (додипломски) студии на: техничките факултети, факултетите кои негуваат хуманитарни, економски и правни науки, општо менаџмент како и факултети кои изучуваат менаџмент на животна средина. Сите тие ќе можат успешно да се вклопат и ќе навлезат во практичната димензија на проектите и нивната реализација без оглед на специфичностите и областа на примена.

Проектниот менаџмент е вид на компетентност која е во големо побарување во приватните компании, јавните стопански субјекти, како и јавната администрација. Така, магистрите по проектен менаџмент имаат големи можности за работа и напредок во кариерата и тоа како:

  • проект менаџери во голем број на компании и институции,
  • менаџери на иновативни и комплексни проекти (развој на нов производ, нови услуги и нов бизнис, проекти со голема интердисциплинарност, меѓународни проекти и сл.),
  • претприемачи или бизнис консултанти, како и да остварат
  • континуитет во можни докторанти на III циклус студии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ04016

Проектен менаџмент

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ04019

Проектна анализа

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ04012

Менаџмент на ризик

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00012

Корпоративна деловна стратегија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00019

Основи на право за проект менаџери, договорно право и право на интелектуална сопственост

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00013

Менаџмент на информациони системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ04011

Менаџмент на животна средина

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ08013

Методи на менаџмент на ризик

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ02017

Проектирање и техничка документација

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ04020

Системи за менаџмент на квалитет

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00025

Софтверско инженерство и проектен менаџмент

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00009

Интернет технологии и е-бизнис

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00021

Примена на напредни технологии во бизнис апликации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00007

E- маркетинг

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ04002

Водење во проекти менаџмент и претприемништво

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ05

Истражувачки проект од областа на проектниот менаџмент

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900