Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 04-Електроенергетика (04-ЕЕ) Техноекономски аспекти и интеграција на обновливите извори на електрична енергија во ЕЕС

Техноекономски аспекти и интеграција на обновливите извори на електрична енергија во ЕЕС

Предмет: Техноекономски аспекти и интеграција на обновливите извори на електрична енергија во ЕЕС

Код: ФЕИТ04023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Атанас Илиев

Содржина на предметната програма: Проценка на очекувано про­из­водство на електрична енергија од одделни типови на ОИЕ. Цена на чинење на инсталиран kW и произведен kWh кај различни типови на ОИЕ. Повластени тарифи за електрична енергија произведена од ОИ. Анализа на исплатливоста на инвес­тиционите вложување.

Економ­ски и финансиски показа­тели (NPV, IRR, ROI, PI) за прифатливост на проекти за ОИЕ. Анализа на осетливост. Вли­јание на неопреде­леноста и неизвесноста врз техничките и економските аспекти на проектот. Study case - мала ХЕЦ, ВЕЦ.

Услови за приклучување на елек­траните на ОИЕ во ЕЕС. Мрежни правила. Избор и димензионирање на опре­мата во разводната постројка за поврзу­вање на ОИЕ на мрежа. Влијание на варијацијата на моќноста кај одделни типови ОИЕ врз работата на ЕЕС. Распределба на моќности во мрежи со ОИЕ

Литература:

  1. Martin Kaltschmitt . Wolfgang Streicher, Andreas Wiese: Renewable Energy – Technology, Economics and Environment, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007
  2. Leon Freris: Renewable Energy in Power Systems, A John Wiley&Sons, Ltd, Publication, 2008
  3. Chan S. Park: Fundamentals of Engineering Economics, Pearson Int. Edition, 2009.
  4. Избрани трудови: IEEE Transaction on Power Systems & Power Delivery, IEEE Press, 2000-2013
  5. Атанас Илиев: Одбрани поглавја од техноeкономски аспекти на ОИЕ (скрипта за интерна употреба), ФЕИТ 2012.