Лични алати
Пријави се

Соларен електрицитет

Предмет: Соларен електрицитет

Код: ФЕИТ04022

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Кирил Коцев

Содржина на предметната програма: Екстратерестичко и приземно сончево зрачење. Моделирање на регуларни дневни и годишни промени. Мерење на сончево зрачење. Сончево зрачење на хоризонтална и на наклонета површина. Физички процеси и математичко моделирање на фотоволтаична конверзија на сончева енергија во електрична. Фотоволтаичен генератор – модул, панел, поле. Елеминирање на ефектот „топла точка”. Перформанси на ФВ генератор во реални работни услови - математички модели базирани на каталошки податоци. Софтвер за симулација на ФВ генератор со различна конфигурација.

Литература:

  1. France Lasnier & Tony Gang Ang: Photovoltaic Engineering Handbook, Adam Higler, Bristol & New York, 2003.
  2. Tomas Markvart: Solar electricity, A John Wiley & Sons, 2003.
  3. Sen, Zekai: Solar Energy Fundamentalsand Modeling Techniques, Springer-Verlag London Limited, 2008