Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 04-Електроенергетика (04-ЕЕ) Проектирање и моделирање на електрични централи и разводни постројки

Проектирање и моделирање на електрични централи и разводни постројки

Предмет: Проектирање и моделирање на електрични централи и разводни постројки

Код: ФЕИТ04018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Атанас Илиев

Содржина на предметната програма: Современи методи за проектирање на ЕЦ и РП. Фази во процесот на проектирање. Анализа на проектни параметри. Формирање варијанти проектни решенија. Технички и економски критериуми за оценка на варијантите решенија. Примена на стандарди во процесот на проектирање.

Пресметка на струи на куси врски и димензионирање на опрема во ЕЦ и РП. Доверливост на шеми на разводни постројки. Проектирање на заземјувачки систем. Случаи за анализа: проект на хидроелектрична централа, проект на разводна постројка.

Апликативен софтвер за проектирање и моделирање на ЕЦ и РП. Математички методи и техники за моделирање и визуализација процеси во ЕЦ и РП. Статистички анализи во електроенергетиката.

Моделирање на работа на ЕЦ во сложен ЕЕС и на сопствена мрежа. Избор на оптимален број на агрегати во погон кај ХЕЦ. Optimal Power Flow. Примена на fuzzy логиката и невронските мрежи во електроенергетиката,

Литература:

1. Nasser D. Tleis: Power Systems Modelingand Fault Analyses, Elsevier Ltd, 2008.

2. Ј. Nahman, V. Mijailovic: Visokonaponska postrojenja, BeoPress Stampa – Beograd, 2000.

3. Атанас Илиев: Одбрани поглавја од проектирање и моделирање на ЕЦ и РП (скрипта за

интерна употреба), ФЕИТ 2012.

4. Mohamed El-Hawary: Electric Power Applications of Fuzzy Systems, IEEE Press, 1998.

5. Brian Hahn, Daniel Valentine: Essential Matlab for Engineers and Scientists, Elsevier Ltd, 2007.

6. Избрани трудови: IEEE Transaction on Power Systems & Power Delivery, IEEE Press, 2000-2013