Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 04-Електроенергетика (04-ЕЕ) Планирање на развој на производните капацитети во ЕЕС

Планирање на развој на производните капацитети во ЕЕС

Предмет: Планирање на развој на производните капацитети во ЕЕС

Код: ФЕИТ04026

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: доц. д-р Софија Николова-Поцева

Содржина на предметната програма: Дијаграм на оптоварување и крива на траење на оптоварување. Поделба на дијаграмот на оптоварување. Апроксимација на кривата на траење на оптоварување.

Методи за предвидување на оптоварувањето во ЕЕС.

Хидролошки податоци, нивна анализа и методи за нивна обработка.

Определување на потребна структура на извори во ЕЕС. Редослед на градење на електрични централи. Припремни работи и основа на методите за определување на редоследот на изградба на електрични централи.

Експлоатациони карактеристики на термоелектрични централи и хидроелектрични централи и нивна апроксимација.

Методи за одредување на очекуваното производство на електрична енергија од хидроелектрични централи

Методи за одредување на очекуваното производство на електрична енергија од термоелектрични централи.

Примена на методот на комбинации, методот на еквивалентни криви.

Одредување на производни трошоци во системот.

Економски анализи и критериуми за избор на поволна варијанта за развој на производството во ЕЕС.

Литература:

  1. Fawwaz Elkarmi, Nazih Abu Shikhah, “Power System Planning Technologies and Applications: Concepts, Solutions and Management”, IGI Global, 2012
  2. Hrvoje Požar, “Snaga i energija u elektroenergetskim sistemima”, Informator, Zagreb, 1983
  3. 3. International Atomic Energy Agency, “Expansion Planning for Electrical Generating Systems: A Guidebook”, IAEA, Vienna, 1984
  4. Milan S. Ćalovic, Andrija T. Sarić, “Eksploatacija elektroenergetskih sistema”, Beopres, 1999
  5. Allen J. Wood, Bruce F. Wollenberg, “Power Generation, Operation and Control”, John Wiley & Sons, 1996
  6. H. Wayne Beaty, “Handbook of Electric Power Calculations, Third Edition”, McGraw-Hill, 2001