Лични алати
Пријави се

Oсобености на обновливи извори на енергија

Предмет: Oсобености на обновливи извори на енергија

Код: ФЕИТ04015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Кирил Коцев

Содржина на предметната програма: Општа поделба на извори на енергија. Динамика на флуиди. Геометрија на сончево зрачење. Пресметување и мерење приземно сончево зрачење на хоризонтална и на наклонета површина. Фотоволтаична конверзија на сончева енергија во електрична. Енергија на ветер. Ветерни турбини: поделба, принцип на преобразба на енергијата на ветер во механичка. Хидротурбини, поделба и принцип на преобразба на енергијата на вода. Геотермална енергија, енергија на  бранови, плима-осека и биомаса.

Литература:

  1. John W. Twidell & Anthony D. Weir: Renewable Energy Resources, Taylor&Francis, 2006.
  2. Tomas Markvart: Wind and Solar Power Systems, Taylor&Francis, 2006.
  3. Leon Freris&David Infield: Renewable Energy in Power Systems, A John Wiley & Sons, 2008