Лични алати
Пријави се

Менаџмент на ризик во електроенергетиката

Предмет: Менаџмент на ризик во електроенергетиката

Код: ФЕИТ04013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Доц. д-р. Невенка Китева Роглева

Содржина на предметната програма: Вовед во менаџмент на ризик. Современи трендови во развој на менаџмент на ризик. Типови и извори на ризикот. Фази на менаџмент на ризик. Идентификација на ризикот во проекти во различни гранки на индустријата. Квалитативна проценка и анализа на ризиците. Квантитативно вреднување на влијанијата на поедините ризици. Контролна листа за ризиците, нивно планирање, пресретнување и нивна контрола. Одлука за планирање на одговор на ризикот врз основа на трошокот за пресретнување и/или трансфер. Стратегии за пресретнување на ризикот. Контрола на ризикот и фактори на успех. Методи на менаџмент на ризик. Аспекти на CBA анализа. Случаи за анализа од праксата на реални проекти.

Литература:

  1. T. Kendrick: Photovoltaic Identifying and Managing Project Risk, AMACOM, 2003.
  2. G. Koller: Risk Assessment and Decision Making in Business and Industry, A Practical Guide, CRC Press, 1999.
  3. J. Schuyler: Risk and Decision Analysis in Projects, PMI-Project Management Institute, 2001
  4. Yacov Y. Haimes: Risk Modeling, Assessment and Management, Wiley, 2001