Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 04-Електроенергетика (04-ЕЕ) Дијагностика и корективни мерки во електроенергетски постројки

Дијагностика и корективни мерки во електроенергетски постројки

Предмет: Дијагностика и корективни мерки во електроенергетски постројки

Код: ФЕИТ04003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: доц. д-р Димитар Димитров

Содржина на предметната програма: Влијанија од неисправно функционирање на одредени компонентите од електроенергетските постројки. Причини за неисправна работа на компонентите. Проценка на состојбата на исправност. Дијагностицирање на стареењето на опремата и проценка на преостанатиот работен век. Ремонти и корективни мерки. Планови за ремонти, примена на корективните мерки и замена на компонентите. Компјутерски алатки за откривање на грешки во електроенергетски објекти. Примери од практиката со појава на неисправна работа, начин на дијагностицирање и преземени корективни мерки.

Литература:

  1. D.Ruan, P. F. Fantoni, Power Plant Surveillance and Diagnostics, Applied Research with Artificial Inteligence, Springer, 2002
  2. Nasser D. Tleis, Power Systems Modelling and Fault Analysis: Theory and Practice, Newnes, Elsevier Science, 2008
  3. Џ. Ендруз, Н. Џели, Наука за енергетиката принципи, технологии и влијанија, Дата Понс, 2009