Лични алати
Пријави се

Симулатор на пазар на електрична енергија

Предмет: Симулатор на пазар на електрична енергија

Код: ФЕИТ09012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Властимир Гламочанин

Содржина на предметната програма: Основи на снабдувањето со електрична енергија во услови на либерализација, дерегулација и регулација. Енергетска политика, стратегија, актери. Влијание на дерегулацијата и доверливоста на преносната и дистрибутивната мрежа. Моделирање и прогноза на потрошувачката на електрична енергија. Моделирање и прогноза на потрошувачката на цените. Структура на пазарот на електрична енергија. Капацитети (барања, економија, моделирање, комерцијални механизми). Спречување на загадување на средината. Мерна опрема, заштита на потрошувачите. Пазарен дизајн на берза на помошни сервиси. Case studies - Симулатор на пазар на електрична енергија.

Литература:

  1. James Momoh and Lamine Mili, “Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems”, Wiley-IEEE Press, 2009
  2. Harris Chris, “Electricity markets”, John Wiley & Sons , 2008
  3. Electricity Advisory Comittee, “Smart grid: enabler of the new energy economy”, Washington, DC: U. S. Department of Energy, 2008