Лични алати
Пријави се

Развој на интелигентни мрежи

Предмет: Развој на интелигентни мрежи

Код: ФЕИТ09010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Властимир Гламочанин

Содржина на предметната програма: Развој и оперативно работење на мрежната инфраструктура за ефикасен пазар на електрична енергија и сигурност во снабдувањето. Технолошка архитектура на развој на интелигентни мрежи – регулаторна рамка, стандарди, трошоци и придобивки, социјални влијанија. Оперативно работење на интелигентните мрежи, енергетски токови, прилагодување на потрошувачите. Европска интероперабилност на интелигентните мрежи. Влијание и механизми на заштита на околината во развојот на интелигентни мрежи. Справување со ризици: нови инвестиции, ризик на веригата на снабдување, регулаторни бариери, ризик на профитабилност на индивидуалните мрежни оператори. Потрошувачка и мерења. Влијание на производството и складирање на електрична енергија во развојот на интелигентни мрежи. Технолошки платформи на интелигентни мрежи: САД „Microgrid“, „Power Park and Virtual Utilities“, Еврпа „DISPOWER“ и „SmartGrids“, Јапонија „FRIENDS“.

Литература:

  1. Stan Mark Kaplan, Fred Sissine, “Smart Grid”, The Capitol.Net, Inc., 2009
  2. S.P.Chowdhury, P. Crossley, “Microgrids and Active Distribution Networks, Institution of Engineering and Technology”, 2009
  3. Clark W. Gellings, “The Smart Grid: Enabling Energy Efficiency and Demand Response”, CRC Press, 2009