Лични алати
Пријави се

Напредни техники за анализа на ЕЕС

Предмет: Напредни техники за анализа на ЕЕС

Код: ФЕИТ09006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Рубин Талески

Содржина на предметната програма: СПЕЦИЈАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА СЛАБО ПОВРЗАНИ МРЕЖИ: Метод на сумирање на струи, Метод на сумирање на моќности, Метод на сумирање на адмитанции. ОПТИМАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА МОЌНОСТИ: Општо за нумеричките методи за оптимална распределба на моќности, Распределба на оптоварувањата, Оптимална распределба на активните и реактивните моќности. КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА СО ПОМОШ НА PSS/E: Единечни и повеќекратни испади. Распределба на оптоварувањата и оптимална распределба на активните и реактивните моќности

Литература:

  1. J. J. Grainger, W. D. Stevenson, Jr., “Power System Analysis”, McGraw–Hill, 1994
  2. Д.Рајичиќ, Р. Талески, “Компјутерски методи за анализа на ЕЕС”, ФЕИТ, 1996
  3. М.Ćalović, A. Sarić, “Osnovi analize energetskih mreža i sistema”, Akdemska misao, Beograd, 2004