Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 03-Електроенергетски системи (03-ЕЕС) Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

Предмет: Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

Код: ФЕИТ03

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: ментор

Содржина на предметната програма: Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа; избор и проучување на релевантна литература за предвиденото истражување; дефинирање на предмет, методи и цели на истражувањето; собирање и обработка на податоци; решавање на конкретен проблем; подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. Се препорачува сета литература наведена во останатите предмети во студиската програма ЕЕС
  2. Актуелна литература од релевантни научно-истражувачки списанија и конференции
  3. Публикации, студии и извештаи на стручни работни тела