Лични алати
Пријави се

Ветрогенераторски системи и технологии

Предмет: Ветрогенераторски системи и технологии

Код: ФЕИТ02002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Влатко Стоилков

Содржина на предметната програма: Ветрот како обновлив и неисцрпен извор на енергија. Енергија и моќност на ветрот. Ветерни турбини во хоризонтална и вертикална изведба. Видови електрични машини за ВГС. Активна, пасивна и компбинирана регулација на моќноста во ВГС. Аеродинамика на ветерните турбини. Компаративна анализа на ветрогенераторските и конвенционалните извори на енергија од аспект на влијанијата врз животната средина. Позитивни и негативна аспекти на искористувањето на енергијата на ветрот. Елементи на ветрогенераторските системи (ВГС). Современи технологии во ветрогенераторските системи. Ветрогенераторски полиња. Копнени и вонкопнени ветрогенераторски системи.

Литература:

  1. S. Mathew: Wind Energy Fundamentals, Resource Analysis and Economics,Springer, 2006
  2. J. F. Walker, N. Jenkins: Wind energy technology,John Wiley&Sons, 1997
  3. Thomas Ackermann: Wind Power in Power Systems,Wiley; 2nd edition, 2012
  4. M. G. Simoes, F.A. Farret: Renewable energy systems: design and analysis with induction generators,CRC Press, 2004
  5. T. Burton, N. Jenkins, D. Sharpe, E.Bossanyi:Wind energy handbook,Wiley; 2nd edition, 2011