Лични алати
Пријави се

Производство на сончеви панели

Предмет: Производство на сончеви панели

Код: ФЕИТ08025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Христина Спасевска

Содржина на предметната програма: Видови сончеви ќелии, материјали и технологии. Производни процеси за добивање на сончеви ќелии: силициумови и тенкослојни. Техно-економска анализа на различните типови технологии за добивање на сончеви ќелии. Технологии за асемблирање.  Концентраторски сончеви панели. Методи за тестирање и стандардизација. Мерки за намалување на производната цена на сончевите панели. Стратегии и предизвици за зголемување на конкурентноста на сончевите панели во однос на другите извори на електрична енергија. Влијанието на производството и користењето на сончевите панели врз животната средина.

 

Литература:

  1. Augustin McEvoy, Luis Castaner, Tom Markvart, Solar Cells: Materials, Manufacture and Operation, Academic Press, 2012
  2. D. Yogi Goswami, Frank Kreith, Jan F. Kreider, Principles of Solar Engineering, Taylor & Francis, 2000
  3. Robert Castellano, Solar Panel Processing , Archives contemporaines, 2012
  4. Antonio Luque, Stiven Hegedus, Handbook of photovoltaic science and Engineering, Wiley, 2003
  5. Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese, Renewable Energy: Technology, Economics and Environment, Springer, 2007
  6. Bent Sørensen, Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects, Elsevier Science, 2004